M1 Representació gràfica (D)

NOM COMPLET MÒDUL: REPRESENTACIÓ GRÀFICA EN FABRICACIÓ MECÀNICA.

CURS: PRIMER.

HORES TOTALS : 99 HORES PER CURS.

HORES SETMANALS : 3 HORES  (DILLUNS DE 15 A 17:45 CURS 17-18)

SISTEMA AVALUACIÓ: RESOLUCIÓ EXEMPLES PRÀCTICS APLICATS.

 

 

Inicialment es veu la teoria del dibuix i la croquització.

Un cop es tenen els conceptes clars es passa al disseny en 3D.